Shakikhanov's house

Wed 4.08.2021 09:00

Shakikhanov's house

M 0 - 5

Event passed
Event passed
 • Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 17 Sept 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 18 Sept 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 19 Sept 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 20 Sept 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 21 Sept 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 22 Sept 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 23 Sept 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 24 Sept 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 25 Sept 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 26 Sept 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 27 Sept 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 28 Sept 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 29 Sept 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 30 Sept 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 1 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 2 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 3 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 4 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 5 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 6 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 7 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 8 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 9 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 10 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 11 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 12 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 13 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 14 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 15 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 16 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 17 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 18 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 19 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 20 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 21 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 22 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 23 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 24 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 25 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 26 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 27 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 28 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 29 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 30 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 31 Oct 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 1 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 2 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 3 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 4 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 5 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 6 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 7 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 8 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 9 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 10 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 11 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 12 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 13 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 14 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 15 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 16 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 17 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 18 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 19 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 20 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 21 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 22 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 23 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 24 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 25 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 26 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 27 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 28 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 29 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+)
  09:00, 30 Nov 2021
  0 - 5 M

  Shakikhanov's house

  Buy ticket
  Event Venue Price
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 17 Sept 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 18 Sept 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 19 Sept 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 20 Sept 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 21 Sept 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 22 Sept 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 23 Sept 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 24 Sept 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 25 Sept 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 26 Sept 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 27 Sept 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 28 Sept 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 29 Sept 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 30 Sept 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 1 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 2 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 3 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 4 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 5 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 6 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 7 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 8 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 9 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 10 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 11 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 12 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 13 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 14 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 15 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 16 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 17 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 18 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 19 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 20 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 21 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 22 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 23 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 24 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 25 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 26 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 27 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 28 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 29 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 30 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 31 Oct 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 1 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 2 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 3 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 4 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 5 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 6 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 7 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 8 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 9 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 10 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 11 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 12 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 13 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 14 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 15 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 16 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 17 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 18 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 19 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 20 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 21 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 22 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 23 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 24 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 25 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 26 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 27 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 28 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 29 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
  Shakikhanov's house (0+) 09:00, 30 Nov 2021
  Shakikhanov's house
  0 - 5 M Buy ticket
 •  The Shakikhanovs' house- is a palace-type house rich in decorative elements.  In the second half of the 18th century, by order of Mohammad Hussein Khan, in the quarter ‘Otaq eshiyi” Built, the Shakikhanovs' House is a dwelling house.

   Built-in the style of local architecture, the building has rich decorative elements and the house resembles a real museum. Clay was used in the construction of the building, which kept the rooms cool in summer and warm in winter.

   This house consists of 6 rooms and 4 corridors and has two separate stairs so that men and women do not meet. The rooms of the house are distinguished by their intricate and colorful design. There are sunbeams filtering through the lattice-shaped windows, colorful paintings, patterns painted with different golden water, mirrors assembled with different figures, and other ornaments. There is the art of networking was developed in special colors in accordance with the wishes of the khan.

   

Helpful info
Events can be visited by:
From 0+ age
Event duration:
9:00 - 19:00 - Wed, 4 Aug
Venue

Shakikhanov's house

Address
Shaki city, 21 Hikmet Alekberzade Street